Политика за защита за личните данни и бисквитки на „НМ Дженомикс” ООД в официалните интернет сайтове

нашите, организирано и провежда при (в сила от 01.04.2021)

Добре дошли на интернет страницата (уебсайта) на: https://lifegenomix.eu/. Този уебсайт е създаден, за да предостави обща информация за нас и за нашите продукти и услуги. Можете да се информирате за нашата политика за лични данни и бисквитки тук.

Молим да отделите няколко минути, за да се запознаете внимателно с тази Политика за лични данни и бисквитки. Влизайки и използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързан/а от Политикатяа за лични данни и бисквити. Ако не сте съгласен/а да спазвате и да бъдете обвързан/а от тази политика, Вие нямате право да влизате и да използвате уебсайта или да сваляте (download) материали от него.

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС” ООД (по-долу „НМ Дженомикс” ООД, „дружеството”, „ние“ и др.), Ви представя по-долу своята Политика за защита на личните данни при използването на уебсайта, в която Ви информира за начина, по който личните Ви данни се обработват и какви права притежавате.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

„НМ Дженомикс“ ООД е търговско дружество, регистрирано в Република България и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131503463. Данните за връзка с нас са: гр. София, ул. Бачо Киро 47, телефон: 02 865 01 06, 0882 509 689, e-mail: info@nmgenomix.com. „НМ Дженомикс“ ООД се явява администратор на лични данни за изброените по-долу цели.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано; може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на едно физическо лице.

Чрез уеб сайта на http://nmgenomix.com/ и/или https://lifegenomix.eu/ събираме само лични данни, които се считат за необходими за контакта, който „НМ Дженомикс” ООД би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес и/или телефонен номер.

Информацията може да включва данни за Вашия доставчик, операционна система, вид на браузъра, име на домейн, IP адрес на Вашето устройство, час на посещение на страницата, интернет страница, от която сте били препратени чрез линк до страницата на „НМ Дженомикс” ООД, интернет страниците, които сте търсили, час и дата на търсенето; при използване формата за контакт на сайта се събират имена на лицето, телефон за контакт, адрес на електронната поща, както и допълнителни данни, които лицето само пожелае да предостави с цел да получи отговор на зададен въпрос или информация, която е получил.

Чрез сайтовете на http://nmgenomix.com/ и/или https://lifegenomix.eu/ се осъществява и сключването на Договор от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителя, за поръчка на различни видове тестове между „НМ Дженомикс” ООД и клиентите (пациентите). Поръчка се извършва чрез попълване на необходимите лични данни в уебсайта и в договора, съобразно избраната услуга. Необходимите данни за попълване включват, но не само:

– трите имена на страната по договора, електронна поща, ЕГН на страната по договора, постоянен и настоящ адрес, телефон за контакт, трите имена на тестваното лице, ЕГН на тестваното лице, в случай, че е с ограничена дееспособност.

По отношение на така събраните лични данни на клиенти/пациенти при сключване на посочените договори от разстояние, се прилагат разпоредбите на Политика за защита на личните данни на „НМ Дженомикс” ООД и Общите условия на „НМ Дженомикс” ООД към договори от разстояние за поръчка на молекулятно-генетични тестове, публикувани на посочените интернет страници.

КАК И КОГА СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Лични данни се събират и обработват законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни. „НМ Дженомикс“ ООД осигурява прозрачност в комуникацията за за събиране и обработка на личните данни.

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:

 • Когато се абонирате за бюлетина на „НМ Дженомикс” ООД, по електронна поща или чрез нашия уебсайт;
 • Когато попълвате формуляра „Свържете се с нас“ в нашия уебсайт;
 • Когато заявите регистрация или участие в събитие организирано и провеждащо се на сайта на „НМ Дженомикс” ООД;
 • Когато изпращате предложение, за да си сътрудничите с „НМ Дженомикс” ООД, по електронна поща или чрез нашите официалните уебсайтове.

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Правните основания за обработката на лични данни от „НМ Дженомикс” ООД са следните:

 • Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания, желания, които чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означават съгласие за обработката на лични данни, свързани с тях, от „НМ Дженомикс” ООД. Ще поискаме Вашето съгласие, когато искаме да Ви изпращаме нашия бюлетин, да Ви каним на събитията, организирани от или с участието на „НМ Дженомикс” ООД, и в случаите на комуникации, свързани с дейността на „НМ Дженомикс” ООД;
 • Законни интереси: Вашите лични данни може да са необходими за извършване на определени дейности от „НМ Дженомикс“ ООД, а именно процеси по подбор на персонал. Имайки предвид това, ние ще запазим Вашите данни, за да отговорим на получените заявки и заявки за контакт;
 • Обхват на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации и съдействие, договорени от Вас.

ПЕРИОД, ЗА КОЙТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„НМ Дженомикс“ ООД ще пази Вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, за която са събрани. „НМ Дженомикс“ ООД ще пази Вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с цел да Ви информира за нашите събития, да Ви изпраща покани, както и бюлетин и/или други информационни публикации за период от 5 години. Ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети лица, като Ви гарантираме законно предвидените права, включително правото на достъп, правото на поправяне и противопоставянето на обработката на Вашите лични данни за търговски и маркетингови цели.

След като измине определения максимален краен срок, личните Ви данни ще бъдат анонимизрани по необратим начин, така че да могат да се съхраняват от „НМ Дженомикс“ ООД или безопасно да бъдат унищожени.

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„НМ Дженомикс” ООД осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

 • Естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;
 • Вероятността, нивата на въздействие на тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;
 • Своите финансови и организационни възможности.

„НМ Дженомикс“ ООД осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.

„НМ Дженомикс“ не събира и обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за осъществяване на бизнеса.

Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лице да се ползват за цели различни от първоначалните, „НМ Дженомикс“ ООД уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното съгласие.

„НМ Дженомикс“ ООД осигурява достъпът и обработката на кичните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимият брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазкава и събира и обработва само минимум необходими лични данни на физическите лица, които:

 • Са предвидени в закон;
 • Са нужни за изпълняване на договор;
 • Са нужни за изпълняване на целите, за които се събират;
 • Обработвани лични данни са точни и актуални.

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

„НМ Дженомикс” ООД гарантира, че ще предава Вашите лични данни, когато сметне за необходимо за целите, описани по-горе, само на фирми, предоставящи услуги на „НМ Дженомикс” ООД, с които са сключени съответни договори при същите условия за обработка на лични данни. Тези субекти отговарят за прилагането на адекватни мерки за сигурност, залегнали в Общия регламент за защита на личните данни.

„НМ Дженомикс” ООД гарантира, че ще се договаря само с доставчици на услуги и други администратори, които демонстрират, че работят в съответствие с Общия регламент (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО).

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектите на лични данни имат право да поискат от „НМ Дженомикс” ООД достъп до техните лични данни, както и да поискат поправяне, изтриване, ограничаване на обработката на личните им данни. Субектите имат правото на възражение, правото на преносимост на данните и правото да оттеглят съгласието си по всяко време, без да се компрометира законосъобразността на процеса, извършен от даденото предварително съгласие. Субектите на данни също имат правото да представят жалба на надзорния орган или правото на съдебни действия срещу надзорния орган или администратора.

„НМ Дженомикс“ ООД осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:

 • Право на информираност за обработка на личните данни;
 • Право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
 • Право на коригиране на неточни лични данни;
 • Право на изтриване на лични данни – правото „да бъдеш забравен“
 • Право на ограничаване на обработваните лични данни;
 • Право на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение срещу обработване на лични данни;
 • Право да са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на „НМ Дженомикс“ ООД , освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международнот ои националното законодателство относно защотата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел, без предварителното изрично писмено съгласие на „НМ Дженомикс“ ООД.

Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели, и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени в сайта на https://lifegenomix.eu/ са за един брой, във валута български лева.

При избор на метод на плащане с карта:

 • Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност, имена);
 • Ако сте регистрирани в системите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация;
 • При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

„НМ Дженомикс” ООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка:

 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISAи MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате;

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).

Заплащането на стоките и доставката се извършва чрез следните кредитни или дебитни карти: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic.

ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ПРИ ПЛАЩАНЕ

„НМ Дженомикс“ ООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации.

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка:

 • Плащането се извършва на платежната страница на обслужващата ни банка и ние нямаме достъп до вашите картови данни, затова и не ги съхраняваме на нашия сървър;
 • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2);
 • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

„НМ Дженомикс” ООД е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Всички известия, уведомления, писма и други съобщения, засягащи договора и настоящите Общи условия следва да бъдат направени в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по електронна поща.

Данните за контакт с Търговеца са следните:

Адрес за кореспонденция

гр. София, район Оборище,

ул. „Бачо Киро” № 47

тел. за контакт: 02/865 01 06

email: info@nmgenomix.com

Данни за контакт с Потребителя:

Кореспонденцията с Потребителя ще бъде осъществявана на посочените от Потребителя при попълване на поръчката постоянен/настоящ адрес и електронна поща и/или телефон. При промяна в данните за контакт всяка една от страните следва своевременно писмено да уведоми другата.

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на следия адрес:

гр. София 1592

бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

телефон: 02/9153518

email: kzld@cpdp.bg

http://cpdp.bg/

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES)

(Последно обновяване: 01.04.2021)

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС” ООД (по-долу „НМ Дженомикс” ООД, „дружеството”, „ние“, др.), Ви представя по-долу своята Политика за бисквитки (cookies), в която Ви информира за начина, по който те се събират и използват.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Връзките в уеб сайта на „НМ Дженомикс” ООД могат да Ви препратят до други уебсайтове. „НМ Дженомикс” ООД не носи отговорност, не одобрява и по никакъв начин не поддържа или не се обвързва със съдържанието в тях и в свързаните с тях уебсайтове.

Съветваме Ви да прочетете Декларацията за поверителност на всеки от тези уеб сайтове. „НМ Дженомикс” ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тези уебсайтове.

Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта. Изтеглянето, инсталирането и ползването на софтуер (в това число plugin) за ползването на сайта е изцяло по преценка и за сметка на потребителя(ите) на този сайт.

За да предложим лесни, удобни и наистина полезни услуги, ние използваме бисквитки (cookies). Нашата политика за бисквитките (cookies) обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и какъв е Вашият избор по отношение на тяхната употреба.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БИСКВИТКИТЕ

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта.

КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата страница по-приятна, удобна и лесна за използване от потребителите. Също така използваме бисквитки, които са свързани с определени функционалности, изрично поискани от потребителите на уеб сайта, без които няма да можем да удовлетворим желанията им.

Имайте предвид, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Използваме следните видове бисквитки:

 • Задължителни бисквитки (essential cookies): тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции;
 • Сесийни бисквитки (session cookies)

Задължителните бисквитки се използват:

 • За да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 • За да можем да изпълняваме нашите условия за ползване на сайта и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Такава бисквитка, която използва нашия уебсайт е, например, PHPSESSID – бисквитка, която позволява на уебсайта да реагира на всяко действие, което потребителят изпълнява на уебсайта, като например попълване на формуляр за проучване. Сайтът няма да работи правилно, ако тази бисквитка не се използва.

Сесийните бисквитки се използват:

 • За да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате;
 • За да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.

Такава бисквитка, която използва нашия уебсайт е, например, XMS USER – бисквитка, използвана от потребителите на back office. Уебсайтът няма да работи правилно, ако не се използва тази бисквитка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БИСКВИТКИ И ВРЪЗКИ

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Използваме Google Analytics, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. За отказ вижте https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Използваме интегрирани бутони за споделяне на социалната мрежа Facebook. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си профил в Facebook. Вие можете да предоставите или ограничите възможността на Facebook и неговите партньори да Ви показват реклами във и извън Facebook. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/

Този уебсайт е защитет от reCAPTCHA, политика за поверителност на Google и условия за ползване важат.

КАК СЕ ИЗТРИВАТ БИСКВИТКИТЕ

Важно е да знаете, че Вие можете да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, моля, посетете: http://aboutcookies.org/

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:

Chrome: https://bit.ly/335OSs0/

Firefox: https://mzl.la/2R950Dq/

Internet Explorer: https://bit.ly/35j5YFx/

Android: https://bit.ly/2Ra93zA/

Iphone и Ipad: https://apple.co/3bGYBsH/

Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/

ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно, с публикуването на този документ на сайта на https://lifegenomix.eu/

Последно обновяване на 01.04.2021

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Всички известия, уведомления, писма и други съобщения, засягащи договора и настоящите Общи условия следва да бъдат направени в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по електронна поща.

Данните за контакт с Търговеца са следните:

Адрес за кореспонденция

гр. София, район Оборище,

ул. „Бачо Киро” № 47

тел. за контакт: 02/865 01 06

email: info@nmgenomix.com