Общи условия на „НМ Дженомикс” ООД към договори от разстояние за поръчка на молекулярно-генетични тестове

 

 

 

(в сила от 01.04.2021)

 

 

 

Добре дошли на интернет страницата (уебсайта) на: https://lifegenomix.eu/. Този уебсайт е създаден, за да предостави обща информация за нас и за нашите продукти и услуги. Можете да ползвате уебсайта при спазване на посочените тук Общи условия.

 

 

 

Молим да отделите няколко минути, за да се запознаете внимателно с тези Общи условия. Влизайки и използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързан/а от Общите условия. Ако не сте съгласен/а да спазвате и да бъдете обвързан/а от Общите условия, Вие нямате право да влизате и да използвате уебсайта или да сваляте (download) материали от него. Политиката за лични данни и бисквитки и Правото на отказ и възстановявания, до които имате достъп на този уебсайт, представляват неразделна част от Общите условия.

 

 

 

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС” ООД (по-долу „НМ Дженомикс” ООД, „дружеството”, „ние“), Ви представя по-долу своите Общи условия, в които Ви информира за начина, по който личните Ви данни се обработват и какви права притежавате.

 

 

 

Чл. 1 (1) „НМ Дженомикс” ООД е дистрибутор на иновативни молекулярно-генетични тестове, регистриран като търговско дружество в Търговския регистър при Агенгия по вписвания с ЕИК 131503463. „НМ Дженомикс” ООД има качеството на лечебно заведение за извънболнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения, с регистрация в Регионална здравна инспекция – София при Министерство на здравеопазването, за което притежава Удостоверение №6657 от 17.01.2006 г.

 

 

 

(2) Настоящите Общи условия се приемат на основание чл. 298 от Търговския закон и представляват неразделна част от договори за разсразстояние за поръчка на молекулярно-генетични тестове, сключени между „НМ Дженомикс” ООД и физически лица – потребители.

 

 

 

(3) По силата на сключените договори по ал. 2 „НМ Дженомикс” ООД осигурява срещу възнаграждение събиране, съхранение и транспортиране на проби от човешки биологичен или генетичен материал (квър, слюнка, туморно блокче или др.) до партньорска лаборатория, с цел извършване на молекулярен, генетичен или друг вид анализ.

 

 

 

ДЕФИНИЦИИ

 

 

 

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу понятия ще се употребяват със следното значение:

 

 

 

„Договор от разстояние“ – представлява всеки договор по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителя, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

 

 

 

„Търговец“ – при всяка употреба в настоящите Общи условия на понятието „търговец“ се има предвид „НМ Дженомикс” ООД.

 

 

 

„Потребител“ – представлява всяко физическо лице, което ползва услугата, уредена с настоящите Общи условия, която не е предназначена за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което, като страна по договор по този закон, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

 

 

„Молекулярно-генетичен тест“ – представлява процес по анализ на биологичен или генетичен материал.

 

 

 

„Тествано лице“ – представлява лице, чийто генетичен или биологичен материал е предмет на теста.

 

 

 

„Генетичен материал“ – представлява проба от кръв, слюнка, туморно блокче, както и всеки друг материал, от който може да бъде извлечен ДНК за извършване на анализ.

 

 

 

„Сет за взимане на проба“ – комплектът за събиране и съхраняване на биологичен или генетичен материал.

 

 

 

„Партньорска лаборатория“ – всяка лабораторияс, която „НМ Дженомикс“ ООД има сключен договор, по силата на който се задължава срещу възнаграждение да организира събиране, съхранение и транспортиране на проби от човешки биологичен материал (кръв, слюнка, туморно блокче или др.) до лабораторията, която от своя страна извършва молекулярен, генетичен или друг вид анализ.

 

 

 

„Лични данни“ – представляват всички данни, определени като такива от Закона за Защита на Личните Данни в Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2017 година относно защитаа на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г., включително данните за човешкия геном.

 

 

 

„Генетични данни“ – представляват резултатите от лабораторните анализи.

 

 

 

„Услуги“ – представляват всички услуги, предлагани от „НМ Дженомикс“ ООД.

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

 

Настоящите Общи условия представляват неразделна част от договори от разстояние за поръчка на молекулярно-генетични тестове, сключени между „НМ Дженомикс” ООД и Физически лица, по силата на който „НМ Дженомикс” ООД осигурява срещу възнаграждение събиране, съхранение и транспортиране на проби от човешки биологичен материал (кръв, слюнка, туморно блокче или др.) до партньорска лаборатория, с цел извършване на молекулярен, генетичен или друг вид анализ.

 

 

 

„НМ Дженомикс” ООД е лечебно заведение за извънболнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131503463, и в Регионална здравна инспекция – София при Министерство на здравеопазването, за което е издадено Удостоверение № 6657 от 17.01.2006 г., нататък „НМ Дженомикс” ООД.

 

 

 

Адрес за кореспонденция и телефон за контакт с „НМ Дженомикс” ООД:

 

 

 

гр. София, район Оборище,

 

 

 

ул. „Бачо Киро” № 47

 

 

 

тел. за контакт: 02/865 01 06

 

 

 

email: office@nmgenomix.com

 

 

 

„НМ Дженомикс” ООД е дистрибутор на иновативни молекулярно-генетични тестове.

 

 

 

„НМ Дженомикс” ООД си запазва правото да изменя и допълва общите си условия по всяко време, като преоменените условия ще бъдат публикувани в сайта в срок не по-кратът от 15 (петнадесет) дни преди влизането им в сила. По този начин потребителите ще се считат за уведомени за измененията и/или допълненията в Общите условия.

 

 

 

ПРЕДЛАГАНИ ТЕСТОВЕ

 

 

 

Чл. 4 (1) „НМ Дженомикс” ООД предоставя възможност на Потребителя за поръчка чрез официалните си сайтове на различни видове тестове. Видът, цената и информация за всеки тест е посочена на официалните сайтове: https://nmgenomix.com/ и на https://lifegenomix.eu/, както и в приложението с информация за избрания тест от Потребителя, неразделна част към настоящите Общи условия.

 

 

 

(2) Нови услуги на „НМ Дженомикс” ООД се съобщават чрез уебсайта, информационни портали, маркетинг кампании, медии или други подходящи средства. „НМ Дженомикс” ООД може да промени своята гама от услуги чрез включване на нови услуги или прекъсване.

 

 

 

Резултати от генетичните тестове, предлагани от „НМ Дженомикс“ ООД, на https://lifegenomix.eu/ и сфера на тяхното приложение:

 

 

 

 • Тестовете предлагани от https://lifegenomix.eu/ и всички придружаващи ги препоръки не са заместител на медицинска диагноза, лечение, медицинска препоръка или посещение в официално лечебно заведение. Не са заместител по отношение на употребата на лекарствени продукти, хранене, начин на живот и методи за лечение;
 • Тестовете предлагани от https://lifegenomix.eu/ имат информативен характер и осигуряват индивидуализирана информация за генетичните характеристики на даден потребител;
 • Възможно е препоръките споделени в част от генетичните резултати да не са приложими в случаи, когато има съществуващо или предшестващо заболяване или травма, както и по време на бременност, кърмене, напреднала или невръстна възраст. Препоръчителна е консултацията с компетентен специалист при наличие на подобни състояния.

 

 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. СТРАНИ. ПРОЦЕДУРА

 

 

 

Чл. 5. (1) Всички обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена на сайтовете на „НМ Дженомикс” ООД, във връзка с предлаганите тестове, представляват публична покана за сключване на търговска сделка с предмет извършване на молекулярно-генетични тестове от „НМ Дженомикс” ООД за Потребителя.

 

 

 

(2) Отношенията между „НМ Дженомикс” ООД и Потребителя се базират на изцяло доброволни и добросъвестни начала и възникват след приемане на отправената покана от Потребителя и сключването на писмен договор между НМ Дженомикс и Потребителя по реда на чл. 7. Към договора се прилагат настоящите Общи условия, ценоразписа на услугите и точна и ясна информация относно конкретно избраната услуга.

 

 

 

(3) Настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги на „НМ Дженомикс” ООД, поръчани от Потребителя чрез сайтовете: www.nmgenomix.com и на www.lifegenomix.eu, независимо от техния вид.

 

 

 

(4) Настоящите Общи условия не се прилагат за услугите на „НМ Дженомикс” ООД, ползвани от Потребителя чрез други лечебни заведения, с които „НМ Дженомикс” ООД има договори за услуги.

 

 

 

Чл. 6. (1) Всяко лице, което е пълнолетно и не е с ограничена дееспособност, може да сключи договор с Търговеца.

 

 

 

(2) В случай че лицето, чийто генетичен материал ще е предмет на изследването, е непълнолетно или поставено под ограничено запрещение, то договорът се сключва с лицето и със съгласието на неговия законен представител – родител, попечител или настойник.

 

 

 

(3) В случай че лицето, чийто генетичен материал ще е предмет на изследване, е малолетно или поставено под пълно запрещение, договорът се сключва само с неговия законен представител – родител, попечител или настойник.

 

 

 

Чл. 7. (1) Договорът от разстояние за поръчка на молекулярно-генетичен тест се сключва при спазване на следната процедура:

 

 

 

 1. Поръчка
 2. A) Поръчка се извършва чрез попълване на необходимите лични данни в уебсайта и в договора, съобразно избраната услуга. Необходимите данни за попълване включват, но не само:

 

 

 

– Трите имена на страната по договора, електронна поща, ЕГН на страната по договора, постоянен и настоящ адрес, телефон за контакт, трите имена на тестваното лице, ЕГН на тестваното лице, в случай че е с ограничена дееспособност;

 

 

 

– Съгласно избрания от Потребителя тест, НМ Дженомикс може да събира допълнително и данни за клиничната картина и история при пациента, като необходимите данни могат да бъдат различни, в зависимост от всеки тест.

 

 

 

Б) Избира се тест, лаборатория, в която да се вземе кръвната проба и начин на плащане.

 

 

 

В) Поръчката завършва с деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия, включително и със съдържащите се в тях Условия за отказ от договора (Раздел XI и Приложение№1), чрез поставяне на отметка в съответното поле.

 

 

 

 1. Потвърждение на поръчката

 

 

 

А) С избор на бутон „Поръчка”, направената Поръчка ще бъде приета за обработка от „НМ Дженомикс” ООД.

 

 

 

Б) При приета за обработка Поръчка, Потребителят ще получи потвърждаващо съобщение по електронна поща (email), съдържащо информация за поръчания тест и детайлите за Поръчката, референтен номер на поръчката, линк към настоящите Общи условия и към Приложение№1 – Формуляр за упражняване право на отказ.

 

 

 

В) Договорът се счита за сключен от момента на изпращане от страна на „НМ Дженомикс” ООД на съобщение за потвърждаване. Така сключеният договор може да бъде изменян само в писмена форма.

 

 

 

Г) „НМ Дженомикс” ООД си запазва правото да не приема поръчки от Потребител при съмнение за достоверността на самоличността му или на тестваното лице или по отношение на тяхната дееспособност, както и при съмнение за потенциална злоупотреба, намерение за извършване или прикриване на такава с някоя от услугите на „НМ Дженомикс” ООД или относно извършването на всякаква друга незаконосъобразна дейност. Ако такъв случай възникне, „НМ Дженомикс” ООД уведомява Потребителя.

 

 

 

(2) „НМ Дженомикс” ООД предоставя възможност на Потребителя, в случай на онкологично заболяване, да получи предварително информация с насоки за подходящите за него генетични тестове, след попълване на „Запитване за онкологични тестове“ на интернет страницата на „НМ Дженомикс” ООД.

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 

 

 

Чл. 8. Потребителят се задължава в срок най-късно до деня на извършването на пробовземането, съгласно чл. 12 от настоящите Общи условия, да заплати цената на поръчания от него тест по избрания от него начин на плащане, между наличните опции в интернет страница на „НМ Дженомикс” ООД (по банков път и др.).

 

 

 

Чл. 9. (1) „НМ Дженомикс” ООД изпраща на Потребителя комплект за взимане на проба, който включва:

 

 

 

– Сет за взимане на проба, 1 бр.

 

 

 

– Документ, съдържащ информация за начина на извършване на плащането по банков път (фактура се изпраща впоследствие по електронен път или по куриер, на хартиен носител)

 

 

 

– Декларация за извършване на тест – „Информирано съгласие“ (Съгласие с подробна информация относно избрания тест) – 1 бр

 

 

 

– Декларация с информация за обработка на лични данни.

 

 

 

– Подписан от Търговеца екземпляр от настоящите Общи условия.

 

 

 

(2) В случай на взимане кръвна проба, Потребителят има възможност да избере при попълване на поръчката „НМ Дженомикс” ООД изпрати комплекта за взимане на проба директно в избраната от него лабораторията.

 

 

 

Чл. 10. (1) Комплектът се изпраща в срок от 3 /три/ работни дни след като цената за извършване на анализа е заплатена в пълен размер. Комплектът се изпраща на посочения от Потребителя адрес при попълване на поръчката. Разходите за доставка са за сметка на Търговеца.

 

 

 

 • В случай че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес не помалко от 2 /два/ пъти, се счита, че Потребителят се е отказал от Поръчката.
 • Потребителят ще бъдете уведомен (по електронна поща или по телефон), ако „НМ Дженомикс” ООД срещне трудност с обработката на поръчката.
 • Ако комплектът за взимане на проба не пристигне в рамките на срока, посочен по-горе, Потребителят следва да се свърже с „НМ Дженомикс” ООД на посочените контакти за връзка и да съобщи референтния номер, който е получил след приключване на поръчката си. „НМ Дженомикс” ООД се задължава да изпрати нов тестов комплект на съответния адрес.
 • Потребителят следва да запази платежния документ за извършено заплащане на услугата, тъй като той е необходим в случай на отказ на поръчката по смисъла на раздел ХI от настоящите Общи условия.

 

 

 

Чл. 11. (1) Потребителят разполага със срок от 1 /един/ месец, считано от получаване на комплекта за кръвни проби да извърши даване на проба за изследване, съгласно чл. 12 от настоящите Общи условия.В този срок и преди даването на пробата Потребителят се задължава да попълни, подпише и изпрати на Търговеца Декларация за извършване на теста – писмено „Информирано съгласие”, съгласно чл. 9, т. 3 от настоящите Общи условия. Документите се изпращат на електронен адрес или по куриер до адреса на управление на „НМ Дженомикс” ООД.

 

 

 

(2) Информираното съгласие съдържа: съгласие за вземане на биологичен материал за извършване на съответното изследване, информацията, която изследванията дават за пациента и неговото семейство, ограниченията на прилаганите методи за изследване, възможните рискове от изследванията, както и начина на получаване на резултата. В съгласието изрично се отбелязва целта на изследването и генетичната лаборатория, в която ще бъдат проведени анализите.

 

 

 

(3) Декларацията се подписва от Потребителя и от законния му представител, в случай че тестваното лице е непълнолетно или поставено под ограничено запрещение.

 

 

 

(4) Декларацията се подписва от законния представител, в случай че тестваното лице е малолетно или поставено под пълно запрещение.

 

 

 

Чл. 12. В срок до 1 /един/ месец, считано от получаване на комплекта за взимане на проба, Потребителят се задължава да организира взимането на:

 

 

 

 1. проба в домашни условия, когато това е приложимо (проба от букална лигавица); или
 2. на кръвна проба в лабораторията, избрана от него при попълване на поръчката, след като предварително е съгласуван деня и часа директно с Търговеца или избраната лаборатория.

 

 

 

Чл. 13. (1) „НМ Дженомикс” ООД организира изпращането на оформените комплекти с проби за анализ до съответната партньорска лаборатория при спазването на стандартните оперативни процедури, изискванията на действащото българско законодателство, както и указанията на съответната лаборатория.

 

 

 

(2) „НМ Дженомикс” ООД изпълнява задължението си само след осъществено пробовземане и получени надлежно попълнени документи.

 

 

 

Чл. 14. Резултатите от генетичния тест се получават съобразно посочените на сайтовете на „НМ Дженомикс” ООД срокове за всеки тест, при отчитане на официалните почивни дни в България, и в държавата, в която осъществява дейност партньорската лаборатория. В редки случаи може да се забави получаването на резултатите, с цел запазване на високото качество на извършвания анализ.

 

 

 

Чл. 15. За всеки резултат от генетичния тест (когато е приложимо) НМ Дженомикс предоставя на Потребителя и генетично становище от специалист по медицинска генетика.

 

 

 

Чл. 16. (1) Потребителят получава резултата си по мейл или чрез предоставяне на достъп до платформата на уебсайтовете на „НМ Дженомикс” ООД от която може да си го изтегли.

 

 

 

(2) „НМ Дженомикс” ООД обработва резултатите от генетични изследвания, като отчита техния характер на чувствителни лични данни и произтичащата от това конфиденциалност като обработването се извършва под ръководството на професионалист, обвързан от задължението за професионална тайна, така, че да не се злоупотребява с тях и те да не бъдат правени публично достояние. Прилагат се следните изисквания за сигурността им:

 

 

 

 1. Резултатите от генетични изследвания са достъпни чрез линк за достъп, изпратен на подаден от купувача e-mail адрес или на платофрмата в уебсайтовете на НМ Дженомикс. Резултатите се поддържат в платформата за срок от 14 дни от качването им, след което се изтриват и архивират.
 2. При регистрация в уебсайта на „НМ Дженомикс” ООД, потребителят получава автоматично парола, която след това може да използва за достъп до потребителския си профил. След регистрацията си Потребителят може да промени първоначално предоставената му парола. Потребителят носи отговорност за сигурността и правилното използване на тази парола и трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да се гарантира, че паролата е поверителна и не се разкрива на някой друг.
 3. „НМ Дженомикс” ООД има правото да отложи или прекрати незабавно достъпа до потребителски акаунт, ако разполага с информация или може да се направи извод, че се злоупотребява с този акаунт или че личните данни на лицето са застрашени.

 

 

 

Чл. 17. Потребителят се съгласява да уведоми Търговеца незабавно, ако има проблем с достъпа до платформата или ако с него се злоупотребява. В тези случаи при спазване на съответните проверки за сигурност, „НМ Дженомикс” ООД предприема действия проблемът да бъде разрешен.

 

 

 

Чл. 18. В случай на невъзможност да се предостави резултат след първото взимане на проба, за тестовете за които това е приложимо, „НМ Дженомикс” ООД своевременно уведомява Потребителя за правото му на извършване на повторен безплатен молекулярно-генетичен анализ. Невъзможността не следва да е предизвикана и да се дължи на поведение на Потребителя.

 

 

 

Чл. 19. В случай на потвърждение от страна на Потребителя за извършване на повторен безплатен молекулярно-генетичен анализ, Търговецът се задължава да изпрати на Потребителя нов сет за проби в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата на получаване на потвърждението. Редът за извършване на повторния анализ е идентичен с реда, по който се е осъществил първият.

 

 

 

Чл. 20. В случай на отказ от страна на Потребителя за извършване на повторен генетичен анализ, договорът се прекратява като „НМ Дженомикс” ООД възстановява на Потребителя цялата сума, заплатена за поръчания тест, в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на отказа. Резултат в този случай не се предоставя.

 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НМ ДЖЕНОМИКС

 

 

 

Чл. 21. „НМ Дженомикс” ООД има право да получи в пълен размер и в уговорения срок цената на поръчания от Потребителя тест.

 

 

 

Чл. 22. „НМ Дженомикс” ООД се задължава:

 

 

 

 1. да предостави на Потребителя пълна, ясна и точна информация по смисъла на чл. 47 от Закона за защита на потребителите;
 2. да изпрати на Потребителя в уговорения срок комплект за взимане на проби с посочените принадлежности;
 3. да организира транспортирането на пробата до партньорската лаборатория;
 4. да предаде на Потребителя резултат от молекулярно-генетичния тест заедно с генетично становище, когато е приложимо, извършено от специалист по медицинска генетика.
 5. да възстанови на Потребителя цялата сума, заплатена за теста, при невъзможност за предоставяне на резултат поради причини, които не се дължат на поведението на Потребителя, и отказ на Потребителя от повторно извършване на генетичен анализ. Възстановяването на сумата се извършва по банкова сметка на Потребителя в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на уведомление за отказ по реда и условията на Раздел XI от настоящите Общи условия.

 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 

 

Тестваното лице и/или Потребителят разбира и се съгласява, че взимането на проба от генетичен материал не е част от услугите на „НМ Дженомикс“ ООД закупени от страницата на https://lifegenomix.eu/ и „НМ Дженомикс“ ООД не носи отговорност за валидността или качеството на взетата проба.

 

 

 

Потребителят има право:

 

 

 

 • Да получи комплект за взимане на проби с всички необходими принадлежности;
 • Да получи резултатите от генетичното изследване и генетичното становище, когато такова е приложимо;
 • На отказ от сключения договор с „НМ Дженомикс“ ООД по реда и условията, уговорени в Общите условия;
 • Да прекрати по всяко време изпълнението на започнатите процедури по изследването до съобщаване на резултата и да поиска унищожаване на материала за изследване, включително всички извлечени от него компоненти, както и на всички събрани до този момент резултати и констатации. В този случай заплатената цена не подлежи на възстановяване;
 • На извършване на повторен безплатен молекуляно-генетичен тест, в случай на невъзможност за получаване на резултат от първото пробовзимане.

 

 

 

В случаите на чл. 23, ал. 1, т. 5 от настощяите ОУ, когато прекратяването на анализа от страна на Потребителя се извърши в срок до 24 часа след осъществяване на пробовземането, то потребителят дължи само неустойка в размер от 150 /сто и петдесет/ лева, а останалата част от заплатаената сума му се възстановява.

 

 

 

Потребителят се задължава:

 

 

 

 • Да заплати стойността на поръчания тест на „НМ Дженомикс” ООД в уговорения срок и размер. В случай на отказ от узнаване на резултата от изследването или преждевременното му прекратяване по негово желание, заплатената цена от Потребителя не подлежи на възстановяване;
 • Да изпълни задълженията си от настоящите Общи условия.

 

 

 

ПАРТНЬОРИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

 

 

Чл. 25. Молекулярно–генетичните тестове и анализи се извършват в партньорски лаборатории, с които „НМ Дженомикс” ООД има сключени договори и споразумения за обработка на лични данни. В договорите с лабораториите, се уреждат реда за извършване на вземане, съхранение и транспортиране на проби с биологичен материал и се организира транспорта им до съответната лаборатория, която ги изследва и предоставя на Търговеца резултата от генетичното изследване.

 

 

 

Чл. 26. „НМ Дженомикс” ООД има сключени договори с лаборатории в страната, в които Потребителят може да избере да се извърши предоставянето на кръвна проба.

 

 

 

Чл. 27. „НМ Дженомикс” ООД има право да използва и други подизпълнители за изпълнението на услугите по настоящите общи условия, в това число и куриерска компания за пренос на комплекти за взимане на биологичен материал до партньорските лаборатории.

 

 

 

Чл. 28. Разчитането и анализът на резултатите от генетичните изследвания се извършват от квалифицирани и обучени в разчитането им специалисти по медицинска генетика, с които „НМ Дженомикс” ООД има сключен договор.

 

 

 

ОТГОВОРНОСТ НА ТЪРГОВЕЦА

 

 

 

Чл. 29. В случай на повреда, изгубване или унищожаване на пробата по време на транспортирането ѝ до партньорската лаборатория, „НМ Дженомикс” ООД се задължава да:

 

 

 

 1. уведоми Потребителя незабавно след настъпване на това обстоятелство; и
 2. да предложи за своя сметка повторно взимане на проба и транспортирането й до партньорска лаборатория с цел извършване на анализ; или

 

 

 

в случай че Потребителят не желае да се извърши повторно взимане на проба да възстанови, заплатената от Потребителя цена за поръчания тест в пълен размер в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на изпращане на отказ от Потребителя по реда на Раздел XI.

 

 

 

   

   

   

  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

   

   

   

  Чл. 30. (1)„НМ Дженомикс” ООД изрично заявява, че молекулярно-генетичните тестове и всички придружаващи ги препоръки не са заместител на медицинска диагноза, лечение, медицински препоръки или посещения в други официални лечебни заведения и техните препоръки по отношение на употребата на лекарствени продукти, хранене, начин на живот и методи на лечение. Услугите на „НМ Дженомикс” ООД са с информативен характер и осигуряват индивидуализирана информация за генетични характеристики, които в някои случаи биха могли да послужат и за превантивни цели, но сами по себе си не могат да бъдат използвани като основа за диагностициране или предписване на лечение на нови или вече съществуващи болести. Те не могат да предскажат възникването на болест или изменение в организма на изследвания човек, тъй като генетичната предразположеност е само един от множество фактори, определящи рисковете за здравето. Въпреки това, извършваните от НМ Дженомикс скринингови изследвания могат да послужат като предпоставка за извършване на диагностични изследвания.

   

   

   

  (2) Възможно е препоръките в част от генетичните резултати да не са приложими в случаи, когато има съществуващо или предшестващо заболяване или травма. Препоръките също така може да не са приложими при някои от предлаганите видове услуги по време на бременност, кърмене, или по причина много висока или ниска възраст. При наличие на здравословни проблеми или някое от описаните състояния „НМ Дженомикс” ООД препоръчва обръщането към компетентен специалист за здравен съвет.

   

   

   

  Чл. 31. „НМ Дженомикс” ООД не е задължено да предоставя на пациента и не гарантира предоставянето на медицинско лечение и грижа, медицински съвет и лекарска консултация или други медицински услуги, или да извършват други услуги, които не са изрично договорени.

   

   

   

  Чл. 32. „НМ Дженомикс” ООД не носи отговорност за валидността или качеството на взетата проба, независимо извършена лично от Потребителя или чрез партньорска лаборатория.

   

   

   

  Чл. 33. Всички дейности, свързани с получаването, съхранението, изследването и лабораторната обработка на пробите след получаването им от партньорската лабораторията, подаването на резултат в срок, се извършват от партньорската лаборатория и Търговецът не носи никаква имуществена или неимуществена отговорност за тяхното изпълнение.

   

   

   

  Чл. 34. (1) „НМ Дженомикс” ООД не носи отговорност за всякакво последващо използване или неизползване на резултата от Потребителя или трета страна.

   

   

   

  • Резултатите от молекулярно-генетичните тестове и техните разчитания от специалист могат да предизвикат у тестваните лица силни, в това число и отрицателни емоции. „НМ Дженомикс” ООД съветва хората с диагностицирани емоционални или психични разстройства да се консултират с психолог или компетентен специалист, преди да закупят генетичен тест.
  • „НМ Дженомикс” ООД не носи имуществена и неимуществена отговорност за резултатите от извършения тест и тяхното разчитане.

   

   

   

  Чл. 35. (1) „НМ Дженомикс” ООД не носи никаква отговорност за незаконно, неподходящо или друго неправомерно поведение от страна на своите партньори или трети лица, които се представят като партньори на „НМ Дженомикс” ООД.

   

   

   

  (2) „НМ Дженомикс” ООД съветва своите клиенти да се свържат с негови представители на посочените контакти за кореспонденция при всяка притеснителна за тях ситуация или при необходимост от проверка на надеждността на институцията, в която възнамеряват да поръчат Услугите на „НМ Дженомикс” ООД.

   

  ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

   

  Чл. 36. Съгласано чл. 50 и сл. от ЗЗП, Потребителят има право да се откаже от сключения договор, без да посочва причина за това, в 14–дневен срок, считано от датата на сключване на договора

   

  Чл. 37. (1) Правото на отказ се упражнява чрез изпращане на писмено уведомление от Потребителя до Търговеца. За улеснение на потребителя е създаден образец на формуляр, който ще ви бъде изпратен при потвърждение на поръчката и който може да бъде намерен на уебсайтовете на „НМ Дженомикс” ООД.

   

  (2) Когато Потребителят попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ чрез уебсайтовете: www.nmgenomix.com или www.lifegenomix.eu, „НМ Дженомикс” ООД незабавно ще изпрати на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

   

  Чл. 38. Правото на отказ се счита за редовно упражнено, ако Потребителят е изпратил уведомлението до Търговеца преди изтичане на 14-дневния срок. В случай че уведомлението е изпратено след изтичане на срока, волеизявлението за отказ от сключения договор не поражда действие и договорът остава в сила между страните.

   

  Чл. 39. Упражняването на правото на отказ в срок прекратява сключения договор между страните.

   

  Чл. 40. (1) В срок до 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на уведомлението за отказ от договора, Търговецът ще възстанови изцяло заплатена от Потребителя сума за поръчания молекулярно-генетичен тест. При възстановяване се използва предварително съгласувано с Потребителя платежно средство.

   

  (2) В срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на уведомлението за отказ, Потребителят е длъжен да изпрати на Търговеца неразпечатан и неупотребен сета за проби, изпратен му от Търговеца, до посочения в настоящите Общи условия адрес за кореспонденция, като разходите за изпращане са за сметка на Потребителя.

   

  Чл. 41. Потребителят не дължи заплащане на обезщетения или неустойки при прекратяване на договора по реда на този Раздел.

   

  Чл. 42. (1) В случай че Потребителят е предприел действия по реда на чл. 12 от настоящите Общи условия преди изтичане на 14-дневния срок за отказ, то това се приема за съгласие от негова страна изпълнението на услугата и от страна на Търговеца да може да започне. В този случай, Потребителят губи правото си на отказ по реда на настоящия раздел.

   

  (2) Изпълнението на услугата от страна на Търговеца може да започне и преди изтичане на 14-дневния срок за отказ, ако Потребителят предостави изричното си предварително съгласие на Търговеца и потвърждение, че знае, че ще загуби правото си на отказ след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца.

   

  (3) При осъществяване на хипотезите на ал. 1 или ал. 2 от настоящич член, заплатената от Потребителя цена за молекулярно-генетичния тест не подлежи на възстановяване, освен ако друго не е предвидено в настоящите Общи условия.

   

  Чл. 43. Със съгласието си с настоящите Общи условия, се счита че Потребителят изрично се съгласява да започне изпълнение на услугата от страна на Търговеца, в случай че по собствена воля организира в срока за отказ от договора осъществяване на пробовзимането в избраната от него лаборатория или при домашни условия, когато е приложимо, и потвърждава, че ще загуби правото си на отказ, ако услугата бъде изпълнена изцяло.

   

  Чл. 44. (1) В случай че Потребителят упражни правото си на отказ в срока по чл. 36 след като е започнало изпълнение на услугата при наличие на предпоставките по чл. 43, но преди да е изпълнена изцяло, Търговецът има право да задържи част от заплатената сума, пропорционална на изпълненото до момента на получаване на уведомлението за отказ. Остатъкът от сумата подлежи на възстановяване от Търговеца на Потребителя в 14/четиринадесет/ дневен срок, считано от получаване на уведомлението за отказ.

   

  (2) Двадесет и четири часа (24ч.) след предоставяне на пробата се счита, че анализът на пробата вече е започнал и Търговецът ще направи пълните разходи за услугата. При уведомление за отказ в рамките на 24 часа, съгласно чл. 23, ал. 2 от настоящите Общи условия Търговецът приспада 150.00 лв. за покриване на административни и транспортни разходи.

   

  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ

   

  Чл. 45. „НМ Дженомикс” ООД има право да развали договора едностранно с писмено уведомление с незабавен ефект, в следните случаи:

   

  1. При възникване на съмнение по отношение на самоличността на Потребителя или на Тестваното лице, или по отношение на тяхната дееспособност;
  2. Потребителят или тестваното лице е злоупотребил, възнамерява да злоупотреби с някоя от услугите на „НМ Дженомикс” ООД или, ако е прикривал такъв вид злоупотреба, извършена от трето лице;
  3. Потребителят не е заплатил в срок цената за поръчания тест;
  4. Потребителят не е изпълнил задължението по чл. 11 и/или чл. 12 от настоящите Общи условия.

   

  Чл. 46. Договорът се прекратява, в следните случаи:

   

  1. При осъществяване на целта, за която е сключен;
  2. По взаимно съгласие;
  3. В случаите по чл. 10, ал. 2 от Общите условия;
  4. При упражнено право на отказ от Потребителя съгласно Раздел XI от Общите условия;
  5. При упражнено право на отказ от Потребителя съгласно Раздел XI при изменение на Общите условия;
  6. В случаите по чл. 23, т.5 от Общите условия;
  7. При невъзможност за предоставяне на резултат след първото пробовзимане и отказ на Потребителя от повторно извършване на генетичен тест. В този случай се прилага чл. 20;
  8. С разваляне по чл. 45 от настоящите Общи условия;
  9. При упражнено право от страна на Потребителя при изменение на настоящите Общи условия по реда на Раздел

   

  Чл. 47. (1) В случаите на прекратяване на договора на основание чл. 46, т. 2, т. 5 и т. 8 от настоящите Общи условия, Търговецът има право да задържи частта от сумата, пропорционална на изпълнената услуга до датата на прекратяване на договора. Остатъкът от пълния размер на цената на молекулярно-генетичния тест се възстановява от Търговеца на Потребителя в срок от 15 /петнадесет/ дни, считано от датата на прекратяване на договора.

   

  (2) В случаите на прекратяване на договора на основание чл. 46, т. 3 във връзка с чл. 10, ал. 3 от настоящите Общи условия, Търговецът има право да задържи сума в размер, равен на 1/3 /една трета/ от стойността на поръчания тест. Остатъкът до пълния размер на цената на теста се възстановява от Търговеца на Потребителя в срок от 15 /петнадесет/ дни, считано от датата на прекратяване на договора.

   

  СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

   

  Чл. 48. „НМ Дженомикс” ООД е приело Политика за защита на личните данни, публикувана на официалните уебсайтове: www.nmgenomix.com и www.prenatest.bg. С приетата Политика за защита на личните данни „НМ Дженомикс” ООД информира физическите лица какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели биват обработвани, на кого ги предоставя, какви са правата на физическите лица относно обработваните техни лични данни и как тези права да бъдат упражнени.

   

  Чл. 49. (1) След получаване на поръчка, при недостатъчно предоставени данни от Потребителя за обработването ѝ, „НМ Дженомикс” ООД се задължава да се свърже с Потребителя с цел допълване на данните за поръчката му.

   

  (2) „НМ Дженомикс” ООД няма да продължи с обработването на поръчката преди да са изпълнени следните условия:

   

  1. Купувачът да е потвърдил личните си данни;
  2. Купувачът да е надлежно попълнил, подписал и изпратил на „НМ Дженомикс” ООД договора и настоящите Общи условия.

   

  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

   

  „НМ Дженомикс” ООД си запазва правото да изменя и допълва общите си условия по всяко време, като преоменените условия ще бъдат публикувани в сайта в срок не по-кратът от 15 (петнадесет) дни преди влизането им в сила. По този начин потребителите ще се считат за уведомени за измененията и/или допълненията в Общите условия.

   

  Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина за това чрез писмено уведомление, изпратено до „НМ Дженомикс” ООД. Писменото уведомление трябва да бъде изпратено в срок от 1 (един) месец, считано от датата на съобщението за изменението. При прекратяване на договора в резултат на упражнено право на отказ, Потребителят не дължи заплащане на обезщетения и неустойки.

   

  Потребителят няма право на отказ от договора, сключен с Търговеца, в случай че изменението на настоящите Общи условия се дължи на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

   

  Измененията в Общите условия обвързват Потребителя, в случай че Търговецът го е уведомил за изменението и Потребителят не е упражнил правото си на отказ в посочения срок или е продължил да изпълнява договора при действащите преди изменението общи условия.

   

  „НМ Дженомикс” ООД има право да променя цените на предлаганите услуги по собствена преценка, без предварително уведомяване. Купувачът заплаща цената, която е била актуална в момента на заявката на желаната услуга.

   

  ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

   

   

   

  Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на „НМ Дженомикс” ООД, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел, без предварителното изрично писмено съгласие на „НМ Дженомикс” ООД.

   

  Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели, и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

   

  КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

   

  Всички известия, уведомления, писма и други съобщения, засягащи договора и настоящите Общи условия следва да бъдат направени в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по електронна поща.

   

  Данните за контакт с Търговеца са следните:

   

  Адрес за кореспонденция

   

  гр. София, район Оборище,

   

  ул. „Бачо Киро” № 47

   

  тел. за контакт: 02/865 01 06

   

  email: info@nmgenomix.com

   

  Данни за контакт с Потребителя:

   

  Кореспонденцията с Потребителя ще бъде осъществявана на посочените от Потребителя при попълване на поръчката постоянен/настоящ адрес и електронна поща и/или телефон. При промяна в данните за контакт всяка една от страните следва своевременно писмено да уведоми другата.

   

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  Чл.56. Декларация за извършване на тест (Информираното съгласие), съгласно чл. 12, ал. 2, подписана от Потребителя или неговия законен представител, представлява неразделна част от този договор и го обвързва по отношение на всички декларации, гаранции и задължения, включени в нея.

   

  Чл. 57. Всички спорове между „НМ ДженомиксООД и Потребителя се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

   

  Чл.58. Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия, не води до недействителност на целия договор, същата се заменя по право от повелителната норма на закона, доколкото има такава.

   

  Чл. 59. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство и по-специално Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и нормативните актове в областта на медицинската генетика.

   

  За НМ Дженомикс:

   

  _________________________________________________________________

   

  /Имена, длъжност и подпис/

   

  Приложение №1

   

  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

   

  (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

   

  До

   

  ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС” ЕООД, ЕИК 131503463

   

  гр. София, 1202, район Оборище, ул. ул. Бачо Киро № 47

   

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за предоставяне на следната услуга -……………………………………………………………………………..

   

  Поръчано на ………………………………………………………………………………………….

   

  От……………………………………………………………………………………………………………..

   

  (Име на потребителя)

   

  ………………………………………………………………………………………………………………

   

  (Адрес на потребителя)

   

  …………………………………………………………………………………………….…………………..

   

  Подпис на потребителя (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

   

  Дата : …………………………