Общи условия на „НМ Дженомикс” ООД към договори от разстояние за поръчка на молекулярно-генетични тестове

(в сила от 01.09.2020)

Добре дошли на интернет страницата (уебсайта) на: http://www.lifegenomix.eu/. Този уебсайт е създаден, за да предостави обща информация за нас и за нашите продукти и услуги. Можете да ползвате уебсайта при спазване на посочените тук Общи условия.

Молим да отделите няколко минути, за да се запознаете внимателно с тези Общи условия. Влизайки и използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързан/а от Общите условия. Ако не сте съгласен/а да спазвате и да бъдете обвързан/а от Общите условия, Вие нямате право да влизате и да използвате уебсайта или да сваляте (download) материали от него. Политиката за лични данни и бисквитки и Правото на отказ и възстановявания, до които имате достъп на този уебсайт, представляват неразделна част от Общите условия.

„ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НМ ДЖЕНОМИКС” ООД (по-долу „НМ Дженомикс” ООД, „дружеството”, „ние“), Ви представя по-долу своите Общи условия, в които Ви информира за начина, по който личните Ви данни се обработват и какви права притежавате.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу понятия ще се употребяват със следното значение:

„Генетичен материал“ – представлява проба от кръв, слюнка, туморно блокче, както и всеки друг материал, от който може да бъде извлечен ДНК за извършване на анализ.

„Генетични данни“ – представляват резултатите от лабораторните анализи.

„Договор от разстояние“ – представлява всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора, на основание чл. 45 от Закона за защита на потребителя.

„Купувач“ – представлява всяко лице, което сключва, от свое име или като родител/попечител/настойник на ненавършило пълнолетие лице, договор с „НМ Дженомикс“ ООД за закупуването и предоставянето на услуга.

„Лични данни“ – представляват всички данни, определени като такива от Комисията за Защита на Личните Данни в република България, включително данните за човешкия геном.

„Молекулярно-генетичен тест“ – представлява процес по анализ на биологичен или генетичен материал.

„Партньорска лаборатория“ – всяка лаборатория, с която „НМ Дженомикс” EООД има сключен договор, по силата на който се задължава срещу възнаграждение да организира събиране, съхранение и транспортиране на проби от човешки биологичен материал (кръв, слюнка, туморно блокче или др.) до лабораторията, която от своя страна извършва молекулярен, генетичен или друг вид анализ.

„Потребител“ – представлява всяко физическо лице, което ползва услугата, уредена с настоящите Общи условия, която не е предназначена за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което, като страна по договор по този закон, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

„Тествано лице“ – представлява лице, чийто генетичен или биологичен материал е предмет на теста.

„Тестван комплект“ – преставлява комплектър за събиране, съхраняване и транспортиране на биологичен материал

„Търговец“ – представлява „НМ Дженомикс” ООД.

„Услуи“ – представляват всички услуги, предлагани от „НМ Дженомикс“ ООД.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия представляват неразделна част от договори от разстояние за поръчка на молекулярно-генетични тестове, сключени между „НМ Дженомикс” ООД и Физически лица, по силата на който „НМ Дженомикс” ООД осигурява срещу възнаграждение събиране, съхранение и транспортиране на проби от човешки биологичен материал (кръв, слюнка, туморно блокче или др.) до партньорска лаборатория, с цел извършване на молекулярен, генетичен или друг вид анализ.

„НМ Дженомикс” ООД е лечебно заведение за извънболнична помощ по смисъла на Закона за лечебните заведения, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131503463, и в Регионална здравна инспекция – София при Министерство на здравеопазването, за което е издадено Удостоверение № 6657 от 17.01.2006 г., нататък „НМ Дженомикс” ООД.

Адрес за кореспонденция и телефон за контакт с „НМ Дженомикс” ООД:

гр. София, район Оборище,

ул. „Бачо Киро” № 47

тел. за контакт: 02/865 01 06

email: office@nmgenomix.com

„НМ Дженомикс” ООД е дистрибутор на иновативни молекулярно-генетични тестове.

„НМ Дженомикс” ООД си запазва правото да изменя и допълва общите си условия по всяко време, като преоменените условия ще бъдат публикувани в сайта в срок не по-кратът от 15 (петнадесет) дни преди влизането им в сила. По този начин потребителите ще се считат за уведомени за измененията и/или допълненията в Общите условия.

ПРЕДЛАГАНИ ТЕСТОВЕ

„НМ Дженомикс” ООД предоставя възможност на Потребителя за поръчка чрез официалните си сайтове на различни видове тестове. Видът, цената и информация за всеки тест е посочена на официалните сайтове: https://nmgenomix.com/ и на https://lifegenomix.eu/

Резултати от генетичните тестове, предлагани от „НМ Дженомикс“ ООД, на https://lifegenomix.eu/ и сфера на тяхното приложение:

 • Тестовете предлагани от https://lifegenomix.eu/ и всички придружаващи ги препоръки не са заместител на медицинска диагноза, лечение, медицинска препоръка или посещение в официално лечебно заведение. Не са заместител по отношение на употребата на лекарствени продукти, хранене, начин на живот и методи за лечение;
 • Тестовете предлагани от https://lifegenomix.eu/ имат информативен характер и осигуряват индивидуализирана информация за генетичните характеристики на даден потребител;
 • Възможно е препоръките споделени в част от генетичните резултати да не са приложими в случаи, когато има съществуващо или предшестващо заболяване или травма, както и по време на бременност, кърмене, напреднала или невръстна възраст. Препоръчителна е консултацията с компетентен специалист при наличие на подобни състояния.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. СТРАНИ. ПРОЦЕДУРА

Всички обявления, реклами, ценоразписи и друга информация, поместена на сайтовете на „НМ Дженомикс” ООД, във връзка с предлаганите тестове, представляват покана за сключване на договор между „НМ Дженомикс” ООД и Потребителя.

Наличието на нови услуги и продукти на „НМ Дженомикс“ ООД се съобщава чрез официалните сайтове, информационни портали маркетинг кампании, медии или други подходящи средства. „НМ Дженомикс“ ООД може да промени своята гама от услуви чрез включванет на нови услуги или прекъсване на други.

Всякакви обещания, оферти или декларации, направени от трети лица, дори ако тези трети лица са договорни партньори на „НМ Дженомикс“ ООД, не се считат за обвързващи за „НМ Дженомикс“ ООД.

Страни по договора може да са:

 • Всяко лице, което е навършило 18 годишна възраст и не е поставено под запрещение, може да сключи договор с Търговеца;
 • В случай че лицето, чиито генетичен материал ще е предмет на изследването, е непълнолетно или поставено под ограничено запрещение, то договорът се сключва с лицето, но със съгласието на неговияродител съответно попечител;
 • В случай че лицето, чийто генетичен материал ще е предмет на изследване, е малолетно, поставено под пълно запрещение, договорът се сключва с неговия законен представител.

Договорът от разстояние за поръчка на молекулярно-генетичен тест се сключва при спазване на следната процедура:

 • Поръчка се извършва чрез попълване на необходимите данни в уебсайта и в договора, съобразно избраната услуга. Необходимите данни за вписване могат да включват, но не само: трите имена, електронна поща, ЕГН, постоянен и/или настоящ адрес, телефон за контакт; трите имена, ЕГН на тестваното лице, в случай че е малолетно, непълнолетно или постановено под ограничено или пълно запрещение; избира се тест и начин на плащане;
 • Поръчката завършва с деклариране на потвърждение за запознаване и съгласие със съдържанието на настоящите Общи условия и Правото на отказ от договора, чрез поставяне на отметка в съответното поле;
 • В случай, че Потребителят избере предоставената опция за създаване на потребителски профил с парола, носи отговорност за сигурността и правилното използване на паролата за достъп и трябва да предприеме всички разумни стъпки, за да се гарантира, че паролата е поверителна и не се разкрива на някой друг;
 • С избор на бутон „Поръчка”, направената Поръчка ще бъде приета за обработка от „НМ Дженомикс” ООД.

При приета за обработка Поръчка, Потребителят ще получи потвърждаващо съобщение по електронна поща (e–mail), съдържащо информация за поръчания тест и детайлите за Поръчката, номер на поръчката, линк към настоящите Общи условия, Правото на отказ от договора.

Договорът се счита за сключен от момента на изпращане от „НМ Дженомикс” ООД на съобщение за потвърждаване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Потребителят се задължава в срок от 3 /три/ работни дни, считано от датата на сключване на договора, да заплати цената на поръчания от него тест по избрания от него начин на плащане.

„НМ Дженомикс“ ООД изпраща на Потребителя комплект за взимане на проба, който включва:

 • Сет за взимане на проба, 1 бр;
 • Инструкции за взимане на проба;
 • Плик и необходимите документи за връщане на пробата до лабораторията;
 • Документ за извършено плащане;
 • Декларация за извършване на тест (Информирано съгласие).

Комплектът се изпраща в срок от 3 (три) работни дни след като цената за извършване на анализа е заплатена в пълен размер. Комплектът се изпраща на посочения от Потребителя адрес при попълване на поръчката. Разходите за доставка са за сметка на Търговеца.

В случай че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес не по–малко от 2 (два) пъти, се счита, че Потребителят се е отказал от Поръчката.

В срок до 1 (един) месец, считано от получаване на комплекта за взимане на проба, Потребителят се задължава да:

 • Организира взимането на проба в домашни условия;
 • Да изпрати пробата си до лабораторията за анализ, следвайки инструкциите намиращи се в комплекта за тест;
 • Да попълни, подпише и изпрати на Търговеца „Декларация за извършване на теста – Информирано писмено съгласие”, като документите се изпращат на електронен адрес или по куриер до адреса на управление на „НМ Дженомикс” ООД. Декларацията се подписа от Потребителя и родител съответно попечител, в случай че тестваното лице е непълнолено или поставено под ограничено запрещение. Декларацията се подписва от законния представител, в случай че тестваното лице е малолетно или поставено под пълно запрещение;

Като в противен случай „НМ Дженомикс“ ООД не е длъжно да извърши включените в договора услуги, а купувачът няма право на възстановяване на средства от платените суми.

Чрез партньорската си куриерска фирма, „НМ Дженомикс“ ООД осигурява изпращането на пробата до реномирани лаборатории за извършване на генетичен анализ, като в зависимост от анализа, лабораторията може да се намира извън територията на Република България. Поради специфичността на анализа, качеството на ДНК пробата, предоставена от Тестваното лице, е от първостепенно значение. Ако генетичният материал не е събран правилно, анализът не може да бъде осъществен, затова е препоръчително внимателното прочитане и следване на инструкциите съдържащи се в Тестовият комплект.

Резултатите от генетичния тест се получават съобразно посочените на сайтовете на „НМ Дженомикс” ООД срокове за всеки тест, при отчитане на официалните почивни дни в България, и в държавата, в която осъществява дейност партньорската лаборатория. В редки случаи може да се забави получаването на резултатите, с цел запазване на високото качество на извършвания анализ.

Потребителят ще получи резултата си по мейл или чрез предоставяне на достъп до платформа, от която може да си го изтегли.

Потребителят се съгласява да уведоми Търговеца незабавно, ако има проблем с достъпа до платформата или ако с него се злоупотребява. При спазване на съответните проверки за сигурност, проблемът ще бъде разрешен.

В случай на невъзможност да се предостави резултат след първото взимане на проба, за тестовете за които това е приложимо, „НМ Дженомикс” ООД своевременно уведомява Потребителя за правото му на извършване на повторен безплатен молекулярно-генетичен анализ. Невъзможността не следва да се дължи на поведение на Потребителя.

В случай на потвърждение от страна на Потребителя за извършване на повторен безплатен молекулярно-генетичен анализ, Търговецът се задължава да изпрати на Потребителя нов сет за проби в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на получаване на потвърждението. Редът за извършване на повторния анализ е идентичен с реда, по който се е осъществил първият.

В случай на отказ от страна на Потребителя за извършване на повторен генетичен анализ, договорът се прекратява като „НМ Дженомикс” ООД възстановява на Потребителя цялата сума, заплатена за поръчания тест, в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на отказа. Резултат в този случай не се предоставя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НМ ДЖЕНОМИКС

„НМ Дженомикс” ООД има право да получи в пълен размер и в уговорения срок цената на поръчания от Потребителя тест.

„НМ Дженомикс” ООД се задължава:

 • Да предостави на Потребителя пълна, ясна и точна информация по смисъла на чл. 47 от Закон за защита на потребителите;
 • Да изпрати на Потребителя в уговорения срок комплект за взимане на проби с посочените принадлежности;
 • Да поеме разходите по транспортирането на пробата до партньорската лаборатория;
 • Да предаде на Потребителя резултат от молекулярно-генетичния тест заедно с генетично становище, извършено от специалист по медицинска генетика, когато това е приложимо;
 • Да възстанови на Потребителя цялата сума, заплатена за теста, при невъзможност за предоставяне на резултат поради причини, които не се дължат на поведението на Потребителя, и отказ на Потребителя от повторно извършване на генетичен анализ. Възстановяването на сумата се извършва по банкова сметка на Потребителя в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на получаване на уведомление за отказ.

„НМ Дженомикс“ ООД запазва правото да се откаже от договора (като в отделни случаи възстановяването на средствата по покупката може да е частично, в зависимост от етапа на обраработка а генетичния материал) ако разбере, че Тестваното лице е действало в нарушение с договора или Общите условия, като в следните случаи:

 • При възникнало съмнение по отношение на самоличността на Тестваното лице или по отношение на тяхната дееспособност;
 • При възникнало съмнение за злоупотреба или намерение за злоупотреба с някои от услугите предлагани от „НМ Дженомикс“ ООД, или е прикривал злоупотреба, извършена от трето лице.

„НМ Дженомикс“ ООД има правото да отложи или прекрати незабавно достъпа до потребителски акаунт, ако разполага с информация или може да се направи извод, че се залоупотребява с този акаунт или че личните данни на лицето са застрашени.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Тестваното лице и/или Потребителят разбира и се съгласява, че взимането на проба от генетичен материал не е част от услугите на „НМ Дженомикс“ ООД закупени от страницата на https://lifegenomix.eu/ и „НМ Дженомикс“ ООД не носи отговорност за валидността или качеството на взетата проба.

Потребителят има право:

 • Да получи комплект за взимане на проби с всички необходими принадлежности;
 • Да получи резултатите от генетичното изследване и генетичното становище, когато такова е приложимо;
 • На отказ от сключения договор с „НМ Дженомикс“ ООД по реда и условията, уговорени в Общите условия;
 • Да прекрати по всяко време изпълнението на започнатите процедури по изследването до съобщаване на резултата и да поиска унищожаване на материала за изследване, включително всички извлечени от него компоненти, както и на всички събрани до този момент резултати и констатации. В този случай заплатената цена не подлежи на възстановяване;
 • На извършване на повторен безплатен молекуляно-генетичен тест, в случай на невъзможност за получаване на резултат от първото пробовзимане.

Потребителят се задължава:

 • Да заплати стойността на поръчания тест на „НМ Дженомикс” ООД в уговорения срок и размер. В случай на отказ от узнаване на резултата от изследването или преждевременното му прекратяване по негово желание, заплатената цена от Потребителя не подлежи на възстановяване;
 • Да изпълни задълженията си от настоящите Общи условия.

ПАРТНЬОРИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Молекулярно – генетичните тестове се извършват в партньорски лаборатории. Между „НМ Дженомикс” ООД и тези партньорски лаборатории има сключени договори, по силата на които се извършва взимане, съхранение и транспортиране на проби с биологичен материал и се организира транспорта им до съответната лаборатория, която ги изследва и предоставя на Търговеца резултата от генетичното изследване.

„НМ Дженомикс” ООД има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите, в това число и куриерска компания за пренос на комплекти за взимане на биологичен материал до партньорските лаборатории.

Разчитането и анализът на резултатите от генетичните изследвания се извършва от квалифицирани и обучени в разчитането им специалисти, с които „НМ Дженомикс” ООД има сключен договор.

ОТГОВОРНОСТ НА ТЪРГОВЕЦА

В случай на повреда, изгубване или унищожаване на пробата по време на транспортирането ѝ до партньорската лаборатория, „НМ Дженомикс” ООД се задължава да:

 • Уведоми Потребителя незабавно след настъпване на това обстоятелство;
 • Да възстанови в срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на изпращане на уведомление, заплатената от Потребителя цена за поръчания тест в пълен размер, ако Потребителят не желае да се извърши повторно взимане на проба;
 • Да предложи за своя сметка повторно взимане на проба и транспортирането ѝ до партньорска лаборатория с цел извършване на анализ.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Молекулярно-генетичните тестове и всички придружаващи ги препоръки не са заместител на медицинска диагноза, лечение, медицински препоръки или посещения в други официални лечебни заведения и техните препоръки по отношение на употребата на лекарствени продукти, хранене, начин на живот и методи на лечение. Услугите на „НМ Дженомикс” ООД са с информативен характер и осигуряват индивидуализирана информация за генетични характеристики, които в някои случаи биха могли да послужат и за превантивни цели, но сами по себе си не могат да бъдат използвани като основа за диагностициране или предписване на лечение на нови или вече съществуващи болести. Те не могат да предскажат възникването на болест или изменение в организма на изследвания човек, тъй като генетичната предразположеност е само един от множество фактори, определящи рисковете за здравето.

„НМ Дженомикс” ООД не предоставя и не гарантира предоставянето на услуги като медицинска грижа, лекарски консултации или други медицински услуги.

„НМ Дженомикс” ООД не носи отговорност за валидността или качеството на взетата проба.

Всички дейности, свързани с получаването, съхранението, изследването и лабораторната обработка на пробите след получаването им от партньорската лабораторията, подаването на резултат в срок, се извършват от партньорската лаборатория и Търговецът не носи никаква имуществена или неимуществена отговорност за тяхното изпълнение.

„НМ Дженомикс” ООД не носи отговорност за правилното разчитане на резултатите от генетичните тестове. „НМ Дженомикс” ООД не носи отговорност за всякакво последващо използване или неизползване на резултата от Потребителя или трета страна. Резултатите от молекулярно-генетичните тестове и техните разчитания от специалист могат да предизвикат у тестваните лица силни, в това число и отрицателни емоции. Съветваме хората с диагностицирани емоционални или психични разстройства да се консултират с компетентен специалист, преди да закупят генетичен тест. „НМ Дженомикс“ ООД не носи имуществена и неимуществена отговорност за резултатите от извършения тест и тяхното разчитане.

„НМ Дженомикс” ООД не носи никаква отговорност за незаконно, неподходящо или друго неправомерно поведение от страна на своите партньори или трети лица, които се представят като партньори на „НМ Дженомикс“ ООД. Съветваме своите клиенти да се свържат с нас при всяка притеснителна за тях ситуация или при необходимост от проверка на надеждността на институцията, в която възнамеряват да поръчат Услугите на „НМ Дженомикс” ООД.

„НМ Дженомикс“ ООД не носи отговорност за следпродажбеното обслужване или продукти (напр. програмим за отслабване, закупуване на хранителни добавки и витамини и други) на Тестваното лице и/или Потребителя от други партньори на „НМ Дженомикс“ ООД, независимо от това дали покупката на съответните продукти или услуги е следствие от услугите и продуктите предлагани от „НМ Дженомикс“ ООД.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

„НМ Дженомикс” ООД си запазва правото да изменя и допълва общите си условия по всяко време, като преоменените условия ще бъдат публикувани в сайта в срок не по-кратът от 15 (петнадесет) дни преди влизането им в сила. По този начин потребителите ще се считат за уведомени за измененията и/или допълненията в Общите условия.

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина за това чрез писмено уведомление, изпратено до „НМ Дженомикс” ООД. Писменото уведомление трябва да бъде изпратено в срок от 1 (един) месец, считано от датата на съобщението за изменението. При прекратяване на договора в резултат на упражнено право на отказ, Потребителят не дължи заплащане на обезщетения и неустойки.

Потребителят няма право на отказ от договора, сключен с Търговеца, в случай че изменението на настоящите Общи условия се дължи на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.

Измененията в Общите условия обвързват Потребителя, в случай че Търговецът го е уведомил за изменението и Потребителят не е упражнил правото си на отказ в посочения срок или е продължил да изпълнява договора при действащите преди изменението общи условия.

„НМ Дженомикс“ ООД има право да променя цените на предлаганите услуги по собствена преценка, без предварително уведомяване. Купувачът заплаща цената, която е била актуална в момента на заявката на желаната услуга.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на „НМ Дженомикс” ООД, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел, без предварителното изрично писмено съгласие на „НМ Дженомикс” ООД.

Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели, и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Всички известия, уведомления, писма и други съобщения, засягащи договора и настоящите Общи условия следва да бъдат направени в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по електронна поща.

Данните за контакт с Търговеца са следните:

Адрес за кореспонденция

гр. София, район Оборище,

ул. „Бачо Киро” № 47

тел. за контакт: 02/865 01 06

email: info@nmgenomix.com

Данни за контакт с Потребителя:

Кореспонденцията с Потребителя ще бъде осъществявана на посочените от Потребителя при попълване на поръчката постоянен/настоящ адрес и електронна поща и/или телефон. При промяна в данните за контакт всяка една от страните следва своевременно писмено да уведоми другата.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Декларация за извършване на тест (Информираното съгласие), подписано от Потребителя или неговия законен представител, представлява неразделна част от този договор и го обвързва по отношение на всички декларации, гаранции и задължения, включени в нея.

Всички спорове между „НМ Дженомикс” ООД и Потребителя се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай, че Страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Недействителността на отделни клаузи от настоящите Общи условия, не води до недействителност на целия договор, същата се заменя по право от повелителната норма на закона, доколкото има такава.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство и по-специално Закона за защита на потребителите, Закона за задълженията и договорите и нормативните актове в областта на медицинската генетика.